actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 7 januari 2006

Nieuwjaarsbericht
Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen.

Eurolloyd bestond vorig jaar 170 jaar. Zelf ben ik op 1 januari 2006 meer dan 37 jaren werkzaam in dit mooie vak, waarvan 35 bij Eurolloyd.
In die jaren gingen dus meer dan vijfendertig jaarwisselingen aan mij voorbij.

Ik breng even een paar turbulente jaarwisselingen bij u in herinnering :

 • de jaarwisselingen van 1998/1999 en 2000 werden gekenmerkt door opzeggingen van verzekeraars vanwege het vermeende millenniumprobleem. De AVB-verzekeraars beperkten hun dekking door het risico van milieuschade volledig uit de dekking te schrappen.
 • de jaarwisseling van 2000/2001 werd gekenmerkt door een verhardende herverzekeringsmarkt voor facultatieve participaties.
 • de jaarwisseling van 2001/2002 die bijzonder hectisch verliep nadat de verzekeringsmarkt getroffen was door de aanslagen op het WTC in New York.
  De hele verzekeringsmarkt was genoodzaakt de zgn. terrorismeclausule door te voeren.
 • de jaarwisselingen van 2002/2003/2004 verliep eveneens bijzonder hectisch omdat de meeste verzekeraars na jaren met verliezen minder geld en dus minder verzekeringscapaciteit over hadden. Dit leidde tot een zgn. ‘harde markt’ zodat alleen de goede risico’s gemakkelijk gedekt konden worden.
 • En dan die vreselijke jaarwisseling van 2005/2006.

Pas medio december 2005 wordt:

 • de markt geïnformeerd over de gevolgen van het Nieuw Verzekeringsrecht voor de verzekeringsvoorwaarden en aanvraagformulieren voor schadeverzekeringen.
 • duidelijk hoe de Wet Financiële Dienstverlening er uit ziet.
 • duidelijk dat de WAO toch echt wordt vervangen door de WIA en wordt duidelijker (!)wat de gevolgen zullen zijn voor de verzekeringsbedrijfstak.
 • duidelijk hoe het nieuwe zorgstelsel er uit gaat zien.

Evenals bij alle andere makelaars en verzekeraars eisen deze zaken al onze aandacht op.

Bestaansrecht
Eurolloyd ontleent haar bestaansrecht aan het samenwerken met het intermediair. Van rechtstreekse dienstverlening ‘direct aan klanten’ is geen sprake. Dat is uniek, want geen andere intermediaire dienstverlener dan Eurolloyd biedt deze zekerheid aan het intermediair.

Hoge verwachtingen en verantwoordelijkheid
Maar dat schept ook een grote verantwoordelijkheid, want het intermediair moet er op kunnen vertrouwen dat :

 • zij op korte termijn voor alle verzekeringsproducten kunnen beschikken over een aanvraagformulier dat is aangepast, waarbij rekening gehouden wordt met het nieuwe verzekeringsrecht (per 1 januari 2006 van kracht).
 • zij op korte termijn kunnen voldoen aan hun informatieplichten zoals die zijn omschreven in de Wet Financiële Dienstverlening en in het nieuwe verzekeringsrecht.

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij bij Eurolloyd aan die verwachtingen tegemoet komen.

Aangepaste aanvraagformulieren
Inmiddels zijn alle aanvraagformulieren aangepast en vanaf vanmiddag 16.00 uur zullen deze via onze website beschikbaar zijn.

Aangepaste voorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden van de meeste verzekeringsproducten zijn inmiddels herschreven en zullen – na goedkeuring door verzekeraars – eveneens via de website ter beschikking komen. De aangepaste voorwaarden van de Beurspolissen en van de Horeca Risico Polis zijn daar in week 2 al te vinden.

Lopende polissen
Omdat het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari deels dwingend op alle verzekeringsovereenkomsten van kracht is, menen wij dat de consument zo spoedig mogelijk dient te kunnen beschikken over duidelijke aangepaste verzekeringsdocumentatie.

Innovatie
Eurolloyd heeft op het gebied van vernieuwing een naam hoog te houden. Voorbeeld :

 • Op 13 december 2005 heeft het kabinet besloten dat de wetgeving op het gebied van aansprakelijkheid bij evenementen in praktische zin aan te passen.
 • Vooruitlopende daarop introduceerde Eurolloyd in september 2005 de Evenementen Pakket Polis (www.evenementenpakket.info).

Heilige huisjes
Naar aanleiding van eigen ervaringen met het Klachteninstituut Schadeverzekeringen heb ik enige jaren geleden publiekelijk betoogd dat dit instituut zich naar mijn mening op ondeskundige en onverantwoordelijke wijze van haar taak kwijt. Niet alleen liet de snelheid van haar functioneren ernstig te wensen over. Ook  heb ik mijn gerede twijfels geuit over de deskundigheid die daar beschikbaar is. Alhoewel mijn opmerkingen indertijd slechts beoogden de handen op elkaar te krijgen voor verbetering van die situatie, zijn mijn opmerkingen mij niet in dank afgenomen. In tegendeel.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de lezer te wijzen op een artikel dat op 5 augustus 2005 in Assurantie Magazine stond. Wat wil het geval : een intermediair heeft onze hulp ingeroepen ter zake van een:

 • zakelijke brandverzekering op beursvoorwaarden gesloten voor de duur van 3 jaren,
 • afgesloten bij een Onderlinge Nederlandse verzekeraar,
 • Deze verzekeraar blijkt zich vergist te hebben in de omvang van de verzekerde belangen.
 • Vervolgens royeert deze verzekeraar de polis 3 maanden na de ingangsdatum ZONDER een opzegging ter kennis van het intermediair te brengen.
 • Een paar weken later sluit deze verzekeraar als intermediair een verzekering elders, doch tegen een premie die zeer aanzienlijk hoger is dan was overeengekomen, doch zonder dit te overleggen met de klant of met de tussenpersoon.
 • De verzekeraar is vervolgens van mening dat hij in zijn recht stond om de polis tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn te royeren omdat de herverzekering was opgezegd.
 • De tussenpersoon heeft het klachteninstituut op 28 juni 2004 verzocht om zich over de kwestie uit te spreken.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op www.eurolloyd.nl/meerzicht

Sinds klachtdatum van 28 juni 2004 zijn 19 maanden verstreken. Het is te hopen dat de Stichting Klachteninstituut binnenkort de tijd kan vinden om de verzekerde te melden of hij nu wel of niet gedekt is door de verzekering die peer 1 januari 2004 onrechtmatig was geroyeerd.
Sinds ik mijn zorgen publiekelijk heb geuit, is er dus niets veranderd. En dat betreur ik, want zo heeft opbouwende kritiek dus geen zin.

NROA
Het intermediair heeft recht op een goed functionerende klachtenafhandeling. Juist een langslepende klachtenprocedure biedt aan onverlaten ruimte om door te gaan op de ingeslagen weg. De jurist Mr. J. van Broekhuijze heeft enige jaren geleden het initiatief genomen om een alternatieve organisatie in het leven te roepen genaamd NROA (het Nationaal Register van Onafhankelijke Assurantietussenpersonen www.nroa.nl) .
Deze organisatie beoogt een alternatief te zijn voor het SKV.
Het is bijzonder betreurenswaardig dat dit initiatief nog niet de erkenning heeft gekregen waarop het naar mijn mening recht heeft.
Het simpele feit dat het SKV nog niet heeft kunnen aantonen dat zij wel in staat is om op ordentelijke wijze te functioneren, toont aan dat aan een alternatieve oplossing dringend behoefte bestaat.

Zakelijke markt
Ook op het gebied van nieuwe omzet was de jaarwisseling anders dan anders.

Marsh
In september 2005 heeft Eurolloyd haar dienstverlening uitgebreid met de overname van een portefeuille zakelijke verzekeringen. Dit keer ging het om een portefeuille met zakelijke verzekeringen die door tussenpersonen waren afgesloten bij collega makelaar Marsh.
Het was niet voor het eerst dat een collega makelaar een deel van zijn dienstverlening aan intermediair verkocht aan Eurolloyd.
Sinds 1988 zijn vergelijkbare portefeuilles overgenomen van makelaars als Bekouw Mendes, Bruns ten Brink, Brons van Lennep, Pontier en Karreman, Rollins Hudig Hall, Sedgwick, Aon, Alexander & Alexander, Sterpolis en Van Emden en Snoeck. De overgenomen Marsh-portefeuille bestaat uit 120 intermediairportefeuilles met circa achthonderd bedrijfsmatige klanten.
Horeca
De horeca bedrijfstak is vanouds een belangrijke branche voor Eurolloyd. Op dit vlak deed zich in september 2005 een onverwachte ontwikkeling voor. Collega verzekeraar Bloemers/Nassau besloot de gehele portefeuille met Horeca verzekeringen op te zeggen. Eurolloyd was als co-assuradeur/gevolmachtigde namens Lloyd’s of London betrokken op de grotere risico’s in die portefeuille.
Eurolloyd heeft vervolgens aan de Bloemers/Nassau groep een voorstel gedaan tot overname van deze portefeuille, maar daarvoor bleek het inmiddels te laat.Toch hebben vele intermediairs de weg naar Eurolloyd gevonden voor het vinden van een alternatief voor de opgezegde polissen. Wekelijks zijn honderden offertes uitgebracht en inmiddels is een deel van de opgezegde portefeuille ondergebracht op basis van de Horeca Risico Polis.

Zorgelijke ontwikkelingen
Ik wil dit nieuwjaarsbericht toch afsluiten met een welgemeende waarschuwing van praktische aard. Wie een verzekering aanvraagt bij Eurolloyd, ontvangt :

 • allereerst een uitvoerige en duidelijke offerte met toelichting en bijlagen;
 • een duidelijke polis waarin alle verzekeraars worden genoemd en zo ook het aandeel waarvoor zij op de verzekering betrokken zijn;
 • een set duidelijke voorwaarden.

Niets bijzonders zou u denken. Zoiets mag je ook verwachten van een partij als Eurolloyd. Dat mag u ook verwachten van een degelijk verzekeringshuis … toch ?

En dan dit :
Soms vragen intermediairs ons om voortzetting te verzorgen van polissen die ooit zijn afgesloten bij andere makelaars/intermediaire dienstverleners. Zij zenden ons dan een kopie van de lopende polis en vervolgens stellen wij vast dat de polisdocumenten nauwelijks of geen informatie verschaffen over de verzekeraars die het risico feitelijk verzekeren.
Ondertekening door slechts de persoon die de polis heeft afgedrukt, volstaat niet.

Een tussenpersoon die een dergelijke polisdocument aanvaardt en aan zijn klant overhandigt, is zonder twijfel aansprakelijk voor eventuele ongedekte schade.

Onze bedrijfstak bestaat bij de gratie van het woord ZEKERHEID. DUIDELIJKHEID is daarmee onlosmakelijk verbonden.
Het maken van nieuwe wetten, biedt geen garantie tegen onzuivere praktijken.
Maar met het van kracht worden van de WFD rust op het intermediair wel een veel grotere verantwoordelijkheid dan voorheen als het gaat om het controleren van zulk belangrijke zaken.

Anders komt hij van een koude kermis thuis, zo vrees ik.

Daarom wens ik het intermediair een gezond, voorspoedig, succesvol maar vooral veel wijsheid in 2006 !

Amsterdam, 9 januari 2006

 

H.B. van Ommen
Dir. Eurolloyd Verzekeringen