actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 1 juni 2004

Aansprakelijkheidsverzekeringen Beroepen/Bedrijven

Sinds 1 januari 2003 bood Eurolloyd u via MRP afd. “Iiability solutions” te Amsterdam u de mogelijkheid om voor bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen alternatieve verzekeringsmarkten in te schakelen. Eurolloyd bleef verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling (afgifte polissen, facturering en afwikkeling rekening courant). Doel van deze samenwerking met MRP was beter het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende vraag naar gespecialiseerde kennis voor deze branche.

Stuwmeer van aanvragen
Dat MRP gedurende het jaar 2003 geconfronteerd zou worden met een stijgend aantal verzoeken om assistentie, was dus verwacht. Maar dat er een waar stuwmeer van verzoeken zou worden ingediend, was niet voorzien.
Daarbij doet zich ook nog het probleem voor dat :

 1. te vaak aanvragen zijn ingediend voor het verkrijgen van offertes waarvoor slechts werd gezocht naar een lagere premie dan de huidige verzekeraar kon bieden;
 2. veelal geen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier werd aangeboden;
 3. onvoldoende of zelfs gebrekkige informatie werd verstrekt aangaande de te verzekeren risico’s, leveringsvoorwaarden, voormalig schadeverloop e.d.

Het alsnog verzamelen van de benodigde informatie heeft geleid tot een onverwachte en uitzonderlijk grote verzwaring van de werkdruk bij MRP, als gevolg waarvan vertraging is ontstaan bij de behandeling van afgeronde dossiers. Frustratie alom : niet in de laatste plaats ook bij het intermediair.

Nieuwe afspraken
Gelet op deze ervaringen, hebben wij met MRP nieuwe afspraken gemaakt en die zijn :

 1. Met ingang van 1 juni 2004 neemt MRP geen nieuwe aanvragen in behandeling;
 2. Nieuwe verzoeken dienen (bij voorkeur per email) te worden ingediend bij Eurolloyd;
 3. Indien u reeds beschikt over een aanbieding of dekking afgegeven door een andere partij (makelaar of verzekeraar), dan zal Eurolloyd een kopie ontvangen teneinde te kunnen beoordelen of het zinvol is elders naar een alternatief op zoek te gaan;
 4. Indien Eurolloyd verwacht dat die mogelijkheden er niet zijn, dan zal een verzoek tot assistentie worden afgewezen.

  Wordt een verzoek tot assistentie wel in behandeling genomen, dan gelden de navolgende afspraken :
 5. Nadat Eurolloyd een ingevuld aanvraagformulier met bijlagen heeft ontvangen, zal Eurolloyd een eerste poging doen tot het verkrijgen van offerte bij verzekeraars ter beurze of elders;
 6. Indien daarbij aanvullende assistentie benodigd is van de zijde van MRP “Liability Solutions”, dan zal Eurolloyd deze zelf inroepen.

Wij verzoeken u vriendelijk per direct ingaande rekening te houden met de nieuwe afspraken.
De website is inmiddels gewijzigd : de pagina met de doorverwijzing naar MRP is overeenkomstig aangepast.


Indien de instelling van uw computer zgn. “CACHE” toe laat, dan zult u de verlopen informatie
blijven ontvangen zolang u niet op “vernieuwen” heeft geklikt.