actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

22 AUGUSTUS 1991

Van Ommen heeft “Wetsvoorstel” inzake WAO.
Aov-front stoort zich aan de wijze waarop Lugt Sobbe publiciteit zoekt.

De AOV-verzekeraars hebben zich gestoord aan de wijze waarop H. van Ommen, directeur van Lugt Sobbe & Co., zich in verband met de WAO-problemen in de publiciteit heeft geplaatst.
Van Ommen heeft de Tweede Kamer een voorstel aan de hand gedaan om de WAO-problemen op te lossen. De Kamer heeft een door hem uitgewerkt systeem van wetgeving ontvangen.

Volgens Van Ommens 'wetsvoorstel' moeten de arbeidsongeschiktheidswetten aaw en WAO worden vervangen door invaliditeitswetten. Op de invaliditeitsuitkeringen - die f 20.000 tot f 50.000 per jaar bedragen, en die kunnen worden aangevuld met particuliere verzekeringen –wordt niet gekort indien de betrokkene andere arbeid verricht.
Van Ommen stelt voor, dat de "mate” van invaliditeit moet worden vastgesteld aan de hand van AMA, het normenstelsel voor lichamelijk functieverlies dat de vele ongevallenverzekeraars hanteren.

Van Ommen heeft ervaring met AMA in verband met zijn Carrière Stop Polis. Zijn voorstel aan de Kamer ging dan ook vergezeld van uitgebreide informatie over zijn polis.
De Carrière Stop Polis keert bij psychische aandoeningen uitsluitend uit indien de aandoening is veroorzaakt door een ongeval of een organische ziekte.

Deze beperkende regel hoeft volgens Van Ommen niet te gelden bij zijn 'wetgeving. Hij stelt voor, dat een uitkeringstrekker elke drie jaar wordt gekeurd zodat het niet aannemelijk is, dat hij levenslang zal kunnen simuleren aan een psychische storing te lijden.
Het Kamerlid Jos van Rey (VVD) heeft Van Ommen laten weten, dat hij geïnteresseerd is, en heeft om nadere informatie over AMA gevraagd.

Verwarring
Van Ommen plaatste advertenties in dagbladen, waarin hij zijn Carrière Stop Polis als alternatief voor de WAO aanprees. Dit leidde ertoe, dat er dagbladartikelen verschenen over de polis en over

Van Ommens 'wetsvoorstel'.
De kern van Van Ommens betoog, - dat de arbeidsongeschiktheidswetten vervangen zouden moeten worden door invaliditeitswetten, kwam daarbij niet uit de verf. De indruk werd gewekt, dat Van Ommen de arbeidsongeschiktheidswetten zou willen vervangen door een soort Carrière Stop Polis, die in plaats van een uitkering een kapitaal verstrekt.

Eerlijke verdeling
In een toelichting op zijn 'wetsvoorstel' schrijft Van Ommen, dat hij er van overtuigd is, dat zijn " voorgestelde aanpak zal leiden tot een uiterst eerlijke verdeling van de beschikbare uitkeringsgelden".
Van Ommens ‘Algemene Invaliditeitswet' (ex AAW) en 'Wet Invaliditeit Werknemers' (ex WAO) keren echter uitsluitend uit op grond van invaliditeit: de mate van arbeidsongeschiktheid die dat met zich meebrengt, blijft dus buiten beschouwing,

Dit zou inhouden, dat een beroepspianist die een pink verliest en dus zijn beroep niet meer kan uitoefenen, niet in aanmerking komt voor een uitkering omdat hij volgens de AMA-normen slechts een gering invaliditeitspercentage heeft. Daarentegen zou een boekhouder die een been verliest en zijn beroep kan blijven uitoefenen, een uitkering krijgen omdat hij invalide is.

‘Niks arbeidsongeschikt’
Van Ommen, door AM geconfronteerd met genoemde voorbeelden, zegt ‘dat de arbeidsongeschikte pianist eerst een jaar in de Ziektewel loopt en dus een jaar de tijd heeft een ander beroep te leren om weer aan de slag te gaan. Niks arbeidsongeschikt dus’.

Dat de niet-arbeidsongeschikte boekhouder wél een uitkering krijgt, vindt Van Ommen geen probleem. “Het gaat immers niet meer om een arbeidsongeschikt-heidsuitkering, maar om een invaliditeitsuitkering. Ik heb in mijn voorstel aan de Kamer de wetten niet voor niets invaliditeitswetten genoemd."

Aov-verzekeraars
M.J.L. Kerkhof, directeur van de Amersfoortse, een grote arbeidsongeschikt-heidsverzekeraar, zegt dat de AOV-verzekeraars niet blij zijn met de publiciteit rond Van Ommen en zijn Carrière Stop Polis.
"De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, van wie verwacht wordt dat zij straks met aanvullende verzekeringen zullen komen, stellen zich behoedzaam op en mengen zich zo weinig mogelijk in de discussies over hoe de WAO-problemen moeten worden aangepakt. Van Ommen heeft de AOV-verzekeraars geen dienst bewezen door met ideeën te komen die niets met de WAO te maken hebben om daarmee de aandacht te vestigen op zijn Carrière Stop Polis. In zijn advertenties suggereert Van Ommen dat de Carrière Stop Polis een alternatief is voor de WAO. Dat is niet zo, want die polis is een ongevallenpolis.

De AOV-verzekeraars hebben zelfs overwogen hierover met Van Ommen te gaan praten. De ervaring heeft echter geleerd, dat dit bij Van Ommen geen zin heeft.”

.