actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1996, nummer: 01

Lugt Sobbe kent, in combinatie met Carrière Stop Polis, overlijdensverzekering

met vóóruitkering

Het Amsterdamse assuradeurenbedrijf Lugt Sobbe & Co is gevolmachtigde van Lloyd's Life Underwriters geworden en heeft inmiddels een overlijdensrisicoverzekering geïntroduceerd. Deze levenpolis kent in combinatie met de Carrière Stop Polis in bepaalde omstandigheden vóóruitkering van het verzekerde kapitaal.

   De Carrière Stop Polis van Lugt Sobbe is gericht op een kapitaaluitkering ingeval van blijvende invaliditeit. Het gaat daarbij om de invaliderende effecten van zowel ongevallen als van ziekten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate waarin sprake is van blijvende invaliditeit en wordt berekend aan de hand van een keuring door een onafhankelijke medisch specialist. Deze keuring vindt in beginsel plaats zodra er twee jaren zijn verstreken sinds de melding van de schade.

Derde optie

   Een combinatie van de Carrière Stop Polis en een overlijdensrisicoverzekering wordt als 'Carrière Stop Polis Excellent' bestempeld. Hierdoor verkrijgt men een derde optie.

Lugt Sobbe motiveert als volgt: "Sommige ongevallen en ziekten leiden onherroepelijk tot de dood. Soms verkiest men zelf om het lijden te bekorten door toepassing van euthanasie. Is er sprake van deze situatie en erkennen de medisch adviseurs de ernst van de gezondheidstoestand, dan biedt de Carrière Stop Polis Excellent de optie om het kapitaal 'bij overlijden' eerder uit te keren. Er is dan sprake van 'kapitaal bij leven'. Vanzelfsprekend kunt u alleen van deze optie gebruik maken indien zowel de verzekerde persoon als de begunstigde(n) het verzoek tot vervroegde uitkering beiden indienen. Het alsdan uitgekeerde kapitaal 'bij leven' kunt u dan nog vóór het overlijden aanwenden voor het afhandelen van allerhande financiële zaken. Ná het overlijden vindt dan geen uitkering meer plaats". Verzekeringstechnisch werkt het als volgt: de begunstigden doen schriftelijk afstand van hun rechten; in de polis wordt aangetekend dat de rechten inzake overlijden zijn verpand aan Lloyd's of London Non-Life: gelijktijdig keert Lloyd's of London Non-Life het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering uit. Blijkt de verzekerde persoon nog in leven te zijn op de datum waarop twee jaren zijn verstreken sedert de eerste melding van de schade, dan wordt alsnog de graad van blijvende invaliditeit vastgesteld. Vervolgens wordt uitgekeerd: het relevante percentage van het verzekerde bedrag m.b.t. blijvende invaliditeit minus het reeds eerder uitgekeerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering. In verband met dat laatste kennen de polisvoorwaarden dan ook de bepaling, dat het te verzekeren levenkapitaal nimmer hoger mag zijn dan dat van de invaliditeitsdekking. Voor volwassenen geldt bij de overlijdensrisicoverzekering als voorwaarde dat per persoon tenminste f 100.000 wordt verzekerd; voor kinderen tot 20 jaar mag maximaal f 25.000 worden verzekerd. Voor personen die ouder zijn dan 50 jaar (doch jonger dan 80) kan doorgaans alleen de ongevallendekking worden aangeboden, stelt Lugt Sobbe in een toelichting.