actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Verzekeringsblad: 15 september 2005

 

Nieuwe eigentijdse verzekering dekt ook ‘werkgeversaansprakelijkheid’ voor vrijwilligers en veelbesproken risico verkeersregelaars
Eurolloyd-directeur Hans van Ommen liep in mei glunderend rond bij de uitreiking van zijn Co-assurantie Award. Natuurlijk omdat die prijs in de bekwame handen terecht kwam van Anneke Kooiman (zie Het V B van 19 mei, pag. 554), maar er was nog een reden voor zijn tevredenheid. Ruim een jaar had hij intensief gewerkt aan een nieuwe verzekering en op dat moment was de blauwdruk vertaald in een concreet product: de Evenementen Pakketpolis met als risicodrager Lloyds' of london. De introductie moest nog even op zich laten wachten, zo zei hij, want het product moet geheel on line gesloten kunnen worden "en we willen eerst heel zeker weten dat alle kinderziekten daar uit verdwenen zijn en we de aanvragen, ook als die massaal binnenkomen, 'real time' kunnen verwerken." Nu is dat zo ver.

Toen Van Ommen aan het concept ging werken kon hij niet vermoeden dat het Hof Arnhem op 2} april 2005 een spraakmakend arrest zou wijzen over de werkgeversaansprakelijkheid voor vrijwilligers. Kort gezegd kwam de uitspraak erop neer dat vrijwilligers dezelfde rechten hebben als uitzendkrachten. De zaak betrof een vrijwilligster van een dierenasiel die door een hond was gebeten. Ze kreeg spierdystrofie en kwam in een rolstoel terecht. Haar advocaat, letselschadespecialist rnr G. Andriol. deed met succes een beroep op de Flexwet: het Hof oordeelde dat de verhouding tussen een organisatie en vrijwilligers juridisch overeenkomt met die tussen werkgever en 'normale' werknemers. Veel aansprakelijkheidsvel"Zekeringen van verenigingen en andere instellingen voorzien niet in een dergelijke dekking. De Evenementen Pakketpolis van Eurolloyd wel.

"Jaarlijks zetten duizenden actieve mensen zich in bij het organiseren van een evenement", zegt Van Ommen. "Het gaat dan om rechtspersonen, zoals verenigingen en bedrijven. maar ook gemeenten en particulieren nemen talloze initiatieven om straatfeesten of jubilea luister bij te zetten, Dat het organiseren van een evenement ook tot gevolg kan hebben dat men aansprakelijk is als er ongelukken gebeuren. wordt meestal vergeten." Het is eerder regel dan uitzondering dat met het aanvragen van de nodige vergunningen tot het laatste moment wordt gewacht. Gemeenten willen doorgaans die vergunning alleen verstrekken wanneer de organisator een verzekering kan tonen. Dat betreft dan een dekking voor schaden aan derden en niet het risico dat de vrijwilligers zelf lopen. Zeker na het arrest van het Arnhemse Hof is het zaak daar goed op te letten.

De Evenementen Pakketpolis
De polis dekt het risico van aansprakelijkheid tot maximaal} miljoen euro (Orgam & W. v: W. 2.500.000) per gebeurtenis met een maximum van 2.500.000 per polis. Wat het ongevalrisico betreft, dekt de polis per ongeval de individuele uitkeringen van 25.000 of desgewenst meer, gelimiteerd tot 2.500.000 indien bij dezelfde gebeurtenis meerdere bestuursleden. vrijwilligers. deelnemers of verkeersregelaars betrokken zijn.

Aansprakelijkheid
De rubriek A VB dekt het risico van aansprake~jkheid van de organisatoren voor schaden aan derden die ontstaan door gebeurtenissen tijdens het evenement, alsmede tijdens de voorbereiding of afbouw daarvan. De verzekering dekt de schade tot 1.000.000 per gebeurtenis.
Werkgeversaansprakelijkheid, ofwel aansprakelijkheid van het bestuur ter zake van schadevergoeding aan vrijwilligers op grond van de gezagsverhouding kan mee gedekt worden.Organisatoren zijn wettelijk verplicht een WA.'l, de aansprakelijkheidsverzekering Verkeersregelaars, te sluiten. Deze rubriek van de Evenementen Pakketpolis dekt het risico dat een derde door schuld van een verkeersregelaar materiële of letselschade lijdt. De verzekering dekt zulke schade tot 2.500.000 per gebeurtenis

Risico: 5%=100%.
Eveneens een verplicht onderdeel van de dekking is de P.R.V, de Persoonlijke Risicoverzekering voor Verkeersregelaars. De verzekering dekt 25.000 bij overlijden en 25.000 in geval van een blijvende invaliditeit groter dan 5%. Deze verzekerde uitkeringen kunnen ook in veelvouden gedekt worden.
In geval van tijdelijke invaliditeit dekt de verzekering tevens 50 per dagdeel voor de kosten van huishoudelijke hulp gedurende 5 dagdelen per week gedurende maximaal 10 weken.
De rubriek Persoonlijke Risicoverzekering voor leden van het Organisatietam en deelnemers dekt het risico van overlijden of blijvende invaliditeit van bestuursleden, vrijwilligers en deelnemers aan het evenement, die een ongeval krijgen tijdens hun activiteiten. De basisverzekering dekt 25.000 bij overlijden en 25.000 in geval van een blijvende invaliditeit groter dan 5%. Deze verzekerde uitkeringen kunnen ook in veelvouden gedekt worden.
Speciaal aan de ongevallendekking voor verkeersregelaars, vrijwilligers, deelnemers en genodigden is de standaard uitkering van 100% bij een blijvende invaliditeit van minimaal 5%. In dat geval is dus geen sprake van een partiële, maar een volledige uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit.

ORGAM is de naam van de rubriek die staat voor Organisatoren Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze rubriek dekt het risico van letselschade die vrijwilligers oplopen terwijl zij in opdracht van de organisatoren een motorrijtuig besturen en deze schade niet elders kunnen verhalen. De schade wordt afgewikkeld overeenkomstig artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, dus -geheel in lijn met het arrest - alsof er sprake is van een relatie werknemer/werkgever. De verzekering dekt zulke schade tot 2.500.000 per gebeurtenis. De hoogte van de premie voor de meeste rubrieken is afhankelijk van het soort evenement, de omvang daarvan en van de aangeboden activiteiten. Op de website www.evenementenpakket.info  kan doormiddel van de premie calculatie module globaal berekend worden welke premie verschuldigd is.

Wettelijk verplichte verzekering voor verkeersregelaars.
Sinds I mei 2000 zijn de organisatoren van een evenement wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor het aansprakelijkheidsrisico van verkeersregelaars die zij al dan niet verplicht inzetten binnen het kader van het evenement of de voorbereiding daartoe. Deze regel heeft vanaf het begin tot grote problemen geleid. Overheid, (sport)organisaties en verzekeraars zijn er tot nu toe niet in geslaagd de wettelijke verplichting adequaat uit te voeren. Dat leidt regelmatig tot strubbelingen, die er zelfs al toe geleid hebben dat bepaalde evenementen moesten worden afgelast.

 

.