actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

VB: november 2005

 

Regeling verkeersregelaars

Eurolloyd biedt professionele adviseur mooie kans

In het V B van 13 oktober besteedden wij aandacht aan de verzekeringsproblematiek rond de regeling van verkeersregelaars. Evenementenorganisatoren die op grond van hun vergunning verkeersregelaars moeten aanstellen worden door de gemeenten meestal doorverwezen naar de Stichting verkeersbrigadiers waar men een verzekering voor verkeersregelaars kan afsluiten van Centraal Beheer. Deze maatschappij bood lange tijd als enige een Verkeersregelaars verzekering. Zoals wij meldden is met de komst van de Eurolloyd Evenementenpolis aan deze hegemonie nu een eind gekomen.

Eurolloyd biedt een zogenaamde rubriekenpolis die men helemaal naar eigen inzicht kan aanpassen aan de omstandigheden en de aard van het evenement. Want de evenementenverzekering van Eurolloyd is zowel geschikt voor 'gewone' evenementen als voor evenementen waarbij verkeersregelaars moeten worden ingezet. Deze constructie zorgt er voor dat men door het maatwerk nooit te veel premie betaalt, maar het betekent natuurlijk wel dat de intermediair een goed beeld moet zien te krijgen van het te verzekeren evenement, omdat hij dan alleen zijn klant goed kan adviseren. Eurolloyd biedt standaard een aansprakelijkheidsdekking met een verzekerde som van € 1.000.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilligers is dan gedekt. Een uitsluiting geldt voor motorrijtuigen en voor de daden van de eventuele verkeersregelaars, maar dat laatst eis wel aanvullend mee te verzekeren. Door de aard van zijn functie die de vrijwilliger moet vervullen ontstaat er veelal automatisch een gezagsverhouding met de organisator, waardoor strikt juridisch bezien deze vrijwilliger in feite een werknemer is. Het AVB deel van polis van Eurolloyd dekt standaard de werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van de vrijwilligers die niet als verkeersregelaar optreden tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis.

Centraal Beheer
Centraal Beheer biedt deze aansprakelijkheidsdekking niet. Mr J .A. van Esch, branchemanager aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen bij Centraal Beheer liet ons weten dat zijn maatschappij dit risico niet wil dekken. Toen de Stichting Verkeersbrigadiers bij Centraal Beheer aanklopte voor een verzekering heeft Apeldoorn' hen direct laten weten dat men de in de Regeling verkeersregelaars verplichte verzekeringen niet wil leveren. Omdat ook andere verzekeraars het lieten afweten -de regeling is ergonduidelijk geschreven en verschillende verzekeringsbegrippen worden door elkaar gehaald - heeft de Stichting Verkeersbrigadiers besloten om de wel verkrijgbare ongevallenverzekering van Centraal Beheer af te nemen en aan te bieden. Doordat Centraal Beheer de aansprakelijkheidsdekking niet biedt, voldoet het door de stichting verkeersregelaars aangeboden product niet aan de wettelijke eisen.

Aansprakelijkheid Verkeersregelaars
De wetgever eist dat de evenementenorganisator een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor de vrijwilligers die als verkeersregelaars werkzaam zijn. Want als een verkeersregelaar een verkeerde aanwijzing geeft waardoor er een ernstig ongeval plaatsvindt, moet dat wel goed afgedekt zijn. Het verzekerd bedrag dat de wetgever hiervoor eist is € 907.560; dezelfde som die we ook in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) terugvinden. Eurolloyd biedt naast de gewone aansprakelijkheidsrubriek ook een rubriek aan die dit onderdeel met een verzekerd bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis afdekt, hetgeen dus ruim voldoende is.

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen
Voorts dekt Eurolloyd desgewenst in rubriek 4 de werkgeversaansprakelijkheid die kan ontstaan als de vrijwilligers of verkeersregelaars tijdens het evenement een motorvoertuig besturen. Overkomt hen tijdens dat gebruik van een motorrijtuig personenschade, dan is dat dus gedekt voor zover daarvoor niet een ander aansprakelijk is. Personenschade Verkeersregelaars Naast de verplichting voor een aansprakelijkheidsverzekering eist de wetgever ook dat de organisator een personenschadeverzekering voor de verkeersregelaars afsluit. De werkgeversaansprakelijkheid bij personenschade van de verkeersregelaar is bij Eurolloyd beperkt tot € 500.000. Omdat de huidige (erg onduidelijk beschreven) regeling nog steeds van kracht is en de regeling waarin de personenschade dekking beschreven staat, slechts melding maakt van "een bedrag dat tenminste gelijk moet zijn aan de bedragen waarvoor gangbare ongevallenverzekeringen zijn gesloten" is deze beperking van het verzekerde bedrag geen probleem. Want het geboden maximum verzekerd bedrag van € 500.000 overtreft ruimschoots de bedragen van de in omloop zijnde traditionele ongevallenverzekeringen. Bovendien keert Eurolloyd de werkelijk geleden schade uit.

Personenschade versus ongevallenverzekering
De verzekering van Centraal Beheer is in feite een traditionele ongevallenverzekering zodat de Gliedertax bepaalt wat er uiteindelijk wordt uitgekeerd. Hierdoor staat de uitkering niet in directe relatie tot de werkelijk geleden schade. Het is dus de vraag of dat voldoende is in geval er een schade ontstaat waar de evenementenorganisator als werkgever voor aansprakelijk gehouden kan worden. Want indien bijvoorbeeld een verkeersregelende chirurg of beroepspianist één van zijn vingers door een ongeval niet meer kan gebruiken kan de schade door inkomstenderving over een reeks van jaren aanzienlijk zijn, terwijl Centraal Beheer in dát geval slechts tussen de 5% en 15% (duim 25%) van het maximum verzekerde bedrag van € 45.378 zal uitkeren. Men hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te beseffen dat dit bedrag bij deze beroepsgroepen onvoldoende zal zijn. De organisator blijft echter -ook als de verzekering geen of onvoldoende dekking biedt -wel volledig aansprakelijk voor de gevolgschade.

Primaire dekkingsplicht
De Regeling verkeersregelaars verplicht de organisator om een verzekering af te sluiten met een zogenaamde primaire dekking . Verzekeraars willen dit niet omdat ze de mogelijkheid open willen houden om door te kunnen verwijzen naar een eventuele andere verzekeraar. Eurolloyd biedt evenmin op alle onderdelen een onvoorwaardelijke primaire dekking en voldoet daarmee op sommige punten niet aan de Regeling verkeersregelaars, maar dat is op zichzelf geen probleem. Stel, een verkeersregelaar wordt aangereden door een automobilist waarvan bekend is onder welk polisnummer en bij welke verzekeraar hij een WAM verzekering heeft lopen. In zo’n geval kan de verkeersregelaar die doorgaans als voetganger zijn werk doet op grond van hetgeen in artikel 185 WVW is bepaald vrij eenvoudig zijn schade rechtstreeks op de WAM assuradeur van de automobilist verhalen.

Ongevallendekking
De Eurolloyd Evenementenverzekering biedt dus niet in alle gevallen de primaire dekking die de wetgever in haar Regeling verkeersregelaars wel eist, maar dat kan de verzekeringsnemer afdoende ondervangen door tevens rubriek 3 af te sluiten. Deze rubriek biedt een ongevallendekking van minimaal € 25.000. Dit bedrag kan bovendien worden verhoogd met € 25.000 of een veelvoud hiervan, zodat het intermediair altijd een adequate dekking kan adviseren. Het bijzondere van de Eurolloyd ongevallendekking ten opzichte van alle andere ongevallenverzekeringen is, dat Eurolloyd geen ongevallentabel of Gliedertax toepast. Iedere gedupeerde die door een ongeval tijdens de looptijd van de verzekering blijvend invalide is geworden, ontvangt al vanaf een invaliditeitspercentage van 5% altijd 100% van het verzekerde bedrag. Ook in geval van overlijden. Een persoon die vanaf 5% blijvend invalide is geworden zal bij Eurolloyd dus altijd een bedrag van € 25.000 (of een veelvoud hiervan als dat bij het afsluiten is afgesproken) uitbetaald krijgen. Ter vergelijking: 5% is op een ongevallenpolis met een verzekerd bedrag van € 45.378, zoals Centraal Beheer biedt, € 2.269.

Uitsluitingen
Eurolloyd kent een uitsluiting voor de aansprakelijkheid voor een schade welke is veroorzaakt met of door een motorvoertuig. Het gaat hier om de WAM-dekking. Op zich niet vreemd, want geen enkele AVB verzekeraar wil dat afdekken. Maar deze uitsluiting zorgt er wel voor dat de motorrijders die bijvoorbeeld wielerrondes begeleiden zelf een goede WAM-verzekering moeten afsluiten die het begeleiden van wielerronden en dergelijke voldoende afdekt. Dat betekent dat deze motorrijders dus altijd een schriftelijke verklaring bij hun eigen WAM verzekeraar moeten opvragen waaruit blijkt dat de dekking ook van kracht is als men deelneemt aan zo'n evenement. Dekt de eigen polis van het motorrijtuig dat risico niet,dan zou de organisator daar wel eens op aangesproken kunnen worden, het geen erg vervelend kan uitpakken. Ook hier is een schone taak voor de adviseur weggelegd.

Goede oplossing
Er is een reële kans dat de huidige verzekeringsplicht voor de verkeersregelaars binnenkort door de intensieve lobby van NOC*NSF wordt afgeschaft. Zolang dat nog niet het geval is, biedt het Eurolloyd product een dekking die voor het overgrote deel aan de eisen in de Regeling verkeersregelaars voldoet. Maar ook als de verzekeringsplicht afgeschaft is, is deze verzekering een goede oplossing voor hen die evenementen organiseren met of zonder verkeersregelaars.

Harry Beugelink

 

 

.