actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Spits: 10 januari 2005

 

Ramp niet altijd te verzekeren

Stel, je woont naast een vuurwerkfabriek of jij of jouw bezittingen komen bloot te staan aan een aanslag of een oorlog. Kun je eventuele financiële schade door dit soort rampenscenario’s dan claimen? En is het mogelijk om jezelf extra in te dekken ?

door Lotte Vlaar

AMSTERDAM –Financiële schade door een terroristische aanslag is geen vanzelfsprekende dekking op je verzekeringspolis. Dat geld ook voor schade door groot molest - oorlog -en schade door natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. "De risico's en de hoogte van eventuele schadeclaims zijn immers in dergelijke gevallen nauwelijks in te schatten", vertelt Roland Kroes, voorlichter bij het Verbond van Verzekeraars. "Voor verzekeraars is het daardoor nagenoeg onmogelijk om voor dit soort verzekeringen een redelijke premie vast te stellen."

Toch zijn de meeste Nederlanders in het geval van terroristische aanslagen tot een bepaalde hoogte gedekt. Niet meer direct via de eigen verzekeraar, maar via een 'terrorismeverzekerings-poule' die door de overheid, verzekeraars en herverzekeraars in het leven is geroepen. Directe aanleiding: de aanslagen in de VS van 11 september 2001.

Clausule
Jaarlijks stellen deze drie partijen in totaal 1 miljard beschikbaar om eventuele geleden schade van Nederlanders met een schadeverzekering die is voorzien van de clausule 'schade door terrorisme' te dekken. Heb je bijvoorbeeld geen cascoverzekering voor je huis en ben je het slachtoffer van een extremist die jouw oprijlaan heeft uitgekozen om zichzelf tot ontploffing te brengen? Dan kun je naar een schadevergoeding fluiten. Heb je wel een brandverzekering en zijn ook al je meubels in vlammen opgegaan, dan kun je deze schade wel claimen. Blaas je dit scenario echter op en vervang je de ontploffende extremist door een terroristische aanslag waardoor een hele stad in puin ligt, dan wordt het een ander verhaal. De limiet van 1 miljard is dan natuurlijk al snel bereikt, waardoor de uitkeringsrechten per verzekerde tijdens het eerste jaar dalen.

Tegen groot molest -oorlog – kun je je in Nederland financieel niet indekken. Alleen wanneer je voor je werk naar een oorlogsgebied buiten Nederland wordt uitgezonden, is het mogelijk om je bestaande ziektekostenverzekering met een molestverzekering uit te breiden. Klein molest daarentegen, zoals sabotage en vandalisme valt volgens de Verbond - woordvoerder Kroes in de regel gewoon onder de dekking van je reguliere schadeverzekeringen, zoals je cascoverzekering voor je auto of je woonhuisverzekering.

Natuurgeweld
Tegen de grillen van de natuur ben je soms wel en soms niet verzekerd. Zo wordt schade door hevige storm en meteorietinslag door je schadeverzekeraar doorgaans wel vergoed. Voor regenoverlast en hagelschade gelden echter weer andere criteria: deze zijn alleen verzekerd als er sprake is van lokale neerslag. Dijkdoorbraken, andere overstromingen en aardbevingen vallen over het algemeen niet onder de dekking. Specifieke natuurgeweldverzekeringen, zoals een aparte hagel- of stormverzekering, zijn alleen af te sluiten door bedrijven die hier een verhoogd risico op hebben, zoals tuinders.

Nu is er één tussenpersoon in Nederland die een aanvulling op al deze dekkingen biedt: Eurolloyd Amsterdam. Deze verzekeringsmakelaar heeft voor klanten van assurantieadviseurs de zogenoemde 'Catastrofe Risico Polis' ontwikkeld.

De polis dekt niet alleen de financiële risico's ten gevolge van terrorisme, maar ook de risico's ten gevolge van roofovervallen, medische fouten en vliegtuigbommen. Ook voor bescherming tegen natuurgeweld ben je bij Eurolloyd aan het goede adres: de verzekering dekt alle schade door aardbevingen; waterkeringdoorbraken, inductie en overstromingen van rivieren, kanalen en sloten, zware hagelbuien, kruiend ijs, wolkbreuken en blikseminslag. " Vooral mensen die zich willen verzekeren tegen schade door aardbevingen en overstromingen  kloppen bij ons aan", zegt Johan Weijer, afdelingshoofd van Eurolloyd Amsterdam. "De andere dekkingen zijn voor de meeste polishouders van ondergeschikt belang." Schade ten gevolge van onmogelijk in te schatten risico's oorlog, vulkanische uitbarstingen of atoomkernreacties valt volgens Weijer echter niet onder de dekking.

Rampenfonds
Heb je nu ten gevolge van een kolossale ramp ernstige schade geleden die je op geen enkele polis kunt verhalen? Dan kun  via de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Zware Ongevallen een declaratie bij het Nationale Rampenfonds indienen. "Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in 2000 in Enschede", brengt Verbond - voorlichter Roland Kroes in herinnering. "Iedere Nederlander, met of zonder verzekering, kan bij geleden schade aanspraak maken op deze wet. Of het fonds ook daadwerkelijk uitkeert, hangt af van de omvang en de aard van de ramp. Daar heb je dus nooit zekerheid over."

www.verzekeraars.org
www.independer.nl

 

 

.