Historie
"Wij koppelen traditie aan innovatie..." (Hans B. van Ommen, direkteur)

klik om pagina af te drukken

 

1835 Oprichting van de vennootschap
1835 - 1900 tijdsbeeld waarin de vennootschap zich verder ontwikkelde
1900 - 1919 verzekeraar op de assurantiebeurs te Amsterdam
1919 - 1923 'Eurolloyd'als verzekeringsmaatschappij ingezet
1923-1948 tijdsbeeld gedurende de crisisjaren en de oorlog
1948-1970 een nieuwe impuls voor een oude zaak
1970-1989 innovatie als uitgangspunt voor groei en samenwerking
1991-1995 periode van instabiliteit op de verzekeringsmarkten
1995-1999 periode van stabiliteit en continuiteit
2000-2002 Nieuwe periode van instabiliteit op de verzekeringsmarkten
Diepe crisis op de verzekeringsmarkt kenmerkt deze periode
2002 de overstap naar een nieuwe naam


historie
1835 : DE OPRICHTING VAN ONZE VENNOOTSCHAP
Onze vennootschap is opgericht in 1835 door Jan Lugt sr., koopman te Amsterdam. Hij start zijn activiteiten met "ene zaak van assurantie". In die gedenkwaardige jaren geschiedde het vracht- en personenvervoer, net als in de "Charles Dickens" verhalen met schip of paardenwagen. U kunt zich voorstellen dat de risico's in die tijd anders van aard waren dan hedentendage.

 

1835 -1900 : TIJDSBEELD WAARIN DE VENNOOTSCHAP ZICH ONTWIKKELDE
In 1836 werd in Nederland het door Napoleon voorgestelde handelsregister ingesteld.
Berichten uit die tijd gingen bijvoorbeeld over de onlusten in Ierland (Ratcormack):
"Ik kom zoo even hier aan en meld u thans de nadere omstandigheden der gisteren alhier plaats gehad hebbende kloppartij. Ik schrijf u van het toneel der gebeurtenis zelf, en gij kunt u op mijn verhaal verlaten. Vreeselijk! elf menschen doodgeschoten, en nog veel meerder gekwetst." Aldus het Algemeen Handelsblad van dinsdag, 6 januari 1835.

En over de koffiehandel:
"Gedurende de maand December is de vraag weder verminderd, doordien er behalve voor de behoefte niet veel kooplust bestond uit hoofde er binnen eenige weken vele ladingen uit de Oost-Indië te wachten en reeds eenige gearriveerd zijn."

"Te bejammeren is het dat de aanvoeren uit onze West-Indische bezittingen zoo beperkt geweest zijn, te meer daar een ruime voorraad de prijzen dier soorten in een evenrediger verband met die van andere kwaliteiten zou brengen, waardoor het vertier nog aanmerkelijk zou vermeerderen."

Berichten "van verre" kwamen met een vertraging van weken in de krant.
Jan Lugt sr. zoekt en vindt compagnons/firmanten. De heren J.G. Keppler (1863), C.L. Sobbe (1878) en B. van Ommen (1894) treden toe als firmant/deelgenoot in de firma.
De naam van de firma wordt in 1878: Lugt Sobbe & Co.

1900-1919 VERZEKERAAR OP DE ASSURANTIEBEURS TE AMSTERDAM
In deze periode manifesteert onze vennootschap zich met name op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Veel verzekeringsmaatschappijen laten zich aldaar vertegenwoordigen door assuradeuren zoals onze firma.

Andere klinkende namen van assuradeuren uit die tijd zijn:
• Firma Bekouw & Mijnssen
• Firma A.D. Beerends & Veeren
• Firma Blom & v.d. Aa
• Firma Bloemers & Co
• Firma Korthals Altes & Co.
• Firma Bruns ten Brink & Co.
• Firma Clasie Jr.
• Firma G.H. Cremers
• Firma Van Es & Van Ommeren
• Firma Keunig, Kleijn & Schaink
• Firma Langeveldt Schröder
• Mr. H.Mees Assuradeuren
• Firma J.C.M.J. Knegt
• Firma Sickler Bonger & Co.
• Firma M. van Marle
• Firma Orobio de Castro
• Firma Roland Holst & Zoon
• Firma O.W.J. Schlencker
• Firma Tollenaar & Wegener
• etc. etc.
Alle toenmalige ondernemingen zijn inmiddels door fusies opgegaan in grotere ondernemingen.

B. van Ommen was nog de enige firmant en de verzekeringen werden afgesloten in volmacht namens Engelse en Russische verzekeringsmaatschappijen.

Brand in het Blauwhoeder veem
In die jaren werden de meeste goederen opgeslagen en verwerkt in vemen. De arbeiders van die vemen waren herkenbaar aan de kleur van hun hoed. Zo ontstonden ook namen als "blauwhoeder veem", "roodhoeder veem" etc. Tegenwoordig is alleen nog de naam PAKHOED bekend.
Wij waren als assuradeur betrokken op de risicodekking van het blauwhoeder veem. Dus toen dat veem door brand werd getroffen, werd het verschuldigde bedrag in de enorme schade direct voldaan.

Kort daarop ontstond een revolutie in Rusland. De Russische verzekeringsmarkt stortte in en vele Engelse verzekeraars gingen als gevolg van de crisis failliet. De financiële gevolgen voor onze vennootschap waren enorm. De opeenvolgende directies zijn daarna nog tientallen jaren doende geweest om het gapende gat in de financiën te dekken.

Zoon H.B.P. van Ommen volgt zijn vader B. van Ommen op in 1917.
In 1921 startte men met het verzekeren van bijzondere risico's.
De toenmalige regenverzekering voor evenementen en vakanties genieten grote landelijke bekendheid. Onder meer vanwege het feit dat de Nederlandse Spoorwegen verkoop van treinkaartjes naar het strand combineerde met een Regenverzekering.

1919-1923 : “EUROLLOYD” ALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INGEZET
Tot aan 1914 vertegenwoordigen talloze welbekende Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse assuradeuren verzekeraars uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Tijdens de 1e Wereldoorlog 1914/1917 is Nederland neutraal en heeft niet of nauwelijks te lijden. Voor Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Rusland ligt dat anders. Nadat de vrede is gesloten, blijkt de hele financiële structuur van de betrokken landen aangetast. Zo ook het bank- en verzekeringswezen.

B. van Ommen (firmant sinds 1894) stelde vast dat de problemen groot waren omdat ook veel zakelijke klanten van andere assuradeurenbedrijven en makelaars verzekerd waren bij verzekeringsmaatschappijen die onvoldoende duidelijk konden maken of zij nog solvabel waren. De voor die verzekeraars geïncasseerde premies waren weliswaar nog in Nederland, maar omtrent eventueel verschuldigde schadelasten bestond onzekerheid.

Aangezien B. van Ommen een toonaangevende assuradeur ter beurze was, heeft hij het initiatief genomen om een verzekeraar op te richten waarbij de getroffen verzekeringshuizen de ongedekte risico's konden onderbrengen zodat vergoeding van schade toch gewaarborgd kon zijn. Een dergelijke maatschappij wordt tegenwoordig wel een "run-off"company genoemd.

De naam van deze verzekeraar was Europeesche Lloyd N.V. ofwel Eurolloyd en deze werd opgericht op 6 mei 1919. De maatschappij hield kantoor ten huize van de in 1835 opgerichte firma Lugt Sobbe & CO. Herengracht 554 te Amsterdam waarvan B. van Ommen immers firmant was.

Bij de oprichting van de maatschappij waren tevens betrokken: de Scheepsexploitatie Maatschappij "De Marezaten" te IJmuiden, de Industriële Maatschappij "Hera" te IJmuiden, de CV Heybroek & Co. en de Vaderlandse Hypotheekbank te 's-Gravenhage. Het aandelenkapitaal bedroeg destijds 1 miljoen gulden.

Nadat de maatschappij aan het beoogde doel had voldaan (incasso van de premiegelden en de betaling van verschuldigde schades m.b.t. de periode 1914 t/m 1920, is op 16 juli 1923 besloten de maatschappij te liquideren. De laatste liquidatierekening is goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering gehouden op 14 november 1934 waarna de administratie van de maatschappij is opgegaan in de firma Lugt Sobbe & Co.

1923-1948 : TIJDSBEELD GEDURENDE DE CRISISJAREN EN DE OORLOG
De crisisjaren met grote werkeloosheid maakten het leven er niet eenvoudiger op voor de zakenman. Dat gold ook voor onze vennootschap. De blik werd daarom nog sterker gericht op de verzekering van bedrijven die zich richtten op de handel en de investering in N.O.-Indië (Indonesië).

De Aniem (Algemene Nederlands Indische Electriciteits Maatschappij) Handelsmaatschappij Heybroek en vele andere handelshuizen en exporteurs waren onze belangrijkste klanten.
Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 viel deze bron van inkomsten vrijwel geheel weg.

In Nederlands Indië ontstond vervolgens een onafhankelijks strijd onder aanvoering van Soekarno. Nadat de onafhankelijkheid was verworven, zijn de handelsrelaties met Nederland verbroken en nooit meer op oude voet hersteld.

1948-1970 : EEN NIEUWE IMPULS VOOR EEN OUDE ZAAK
Sinds 1948 stond onze vennootschap onder directie van de zoon van de eerder genoemde firmant. De jonge H.B. van Ommen trof een sterk verouderd bedrijf aan. Door het verlies van de zaken in Ned. Indië (thans Indonesië) moest de blik gericht worden op nieuwe markten. Hij ging te rade bij Prof. Dr. Mr. Dr. Schuurman Stekhoven. Deze was in die tijd een levende legende op het gebied van juridische, medische en verzekeringstechnische zaken. In samenwerking met hem ontwikkelde deze Van Ommen rond het jaar 1951 nieuwe polisvoorwaarden voor:
• uitgebreide verzekering van woonhuizen
• uitgebreide verzekering van inboedels
• persoonlijke ongevallen
• collectieve ongevallen
• particuliere aansprakelijkheid
• reis ongevallenverzekering

Hechte samenwerking met assurantie adviseurs/makelaars
Voorts werden deze - toen zeer moderne - producten afgezet via vrije tussenpersonen/agenten overal in Nederland. Rond het jaar 1970 hadden alle andere verzekeraars in Nederland net zulke moderne of modernere verzekeringsprodukten. De concurrentie was hevig en het was tijd voor herbezinning.

Moeilijk te verzekeren risico's
In de loop van de vele jaren was een hechte band ontstaan met talloze vrije assurantietussenpersonen. Die tussenpersonen vroegen vaak om het verzekeren van risico's, die door andere verzekeraars waren afgewezen vanwege een vergrote kans op schade.
Aangezien wij een ruime ervaring had opgedaan bij het verzekeren van zulke moeilijke risico's (brandgevaarlijke bedrijven, gevaarlijke beroepen), is besloten om daarvoor speciale aandacht te vragen. Met verzekeraars (zeker met Lloyd's Underwriters) werden speciale overeenkomsten afgesloten, zodat zelfs de moeilijkste zaken gemakkelijker konden worden gedekt.

1970 – 1989 : INNOVATIE ALS UITGANGSPUNT VOOR GROEI EN SAMENWERKING
Na 7 generaties een uniek familiebedrijf. Sinds 1970 staat de 7e generatie aan de leiding van het familiebedrijf: wederom een Hans Bastiaan van Ommen.

Exclusieve verzekeringsprodukten
In de loop van de jaren ontwikkelden wij vele nieuwe verzekeringsprodukten.
Deze worden tot op de dag van vandaag exclusief afgezet via de met haar samenwerkende makelaars/verzekeringsadviseurs:
• de Horeca Risiko Polis (van café tot discotheek)
• de Carrière Stop Polis (kapitaal bij blijvende invaliditeit of overlijden)
• de Voogdij Risico Polis (kapitaal op 2 levens)
• de Patiënten Risico Polis (dekt medische fouten)
• de Object Risico Polis (verzekering van waardevolle zaken)
• de Slechtweer Polis (de Regenverzekering voor vakanties in Nederland)
• de Evenementen Risico Polis (afgelasten)
• de Kapitaalpolis voor luchtvaart (piloten in opleiding en daarna)
• de Catastrofe Risico Polis (schade door rampen)
• de Lloyd’s Risico Levensverzekering (kapitaal bij overlijden)

Beursmakelaardij
Naast de acceptatie van verzekeringen in volmacht biedt Lugt Sobbe u tevens haar diensten aan als beursmakelaars voor het verzekeren van brand-/transport-/aansprakelijkheidsrisico's voor het midden- en kleinbedrijf.

1991-19954 : PERIODE VAN INSTABILITEIT OP DE VERZEKERINGSMARKTEN
Verzekeraars werden geconfronteerd met aanzienlijke verliezen,
Aangezien onze vennootschappen zowel in België als in Nederland door Underwriters van de Lloyd’s verzekeringsmarkt zijn aangesteld teneinde hen te vertegenwoordigen bij het onderschrijven van moeilijke risico’s tegen adequate premie, mochten wij ons verheugen in een gestage groei.
Voor onze volmacht namens Lloyd’s Underwriters konden wij de verzekeringsmakelaars van dienst zijn op basis van :
• uitmuntende voorwaarden
• adequate premiestelling

Alles natuurlijk mits deskundige informatieverstrekking door de verzekeringsmakelaars

1995-1999 : PERIODE VAN STABILISATIE EN CONTINUÏTEIT
Deze periode kenmerkte zich doordat de premies van vrijwel alle schadeverzekeringen daalden in gelijke tred waarmee de inkomsten uit beleggingen stegen.
De concurrentie tussen de verzekeraars onderling was ongekend en er was sprake van grote overcapaciteit op de verzekeringsmarkten.
Wij uitten onze zorgen zowel in de Nederlandse vakpers als daarbuiten.

In 1999 namen wij een vrij uitzonderlijk initiatief: wij organiseerden een bijeenkomst waarbij vrijwel alle in Europa van belang zijnde verzekeraars werden uitgenodigd teneinde met elkaar te overleggen hoe voorkomen kan worden dat de verzekeringsmarkt ten onder gaat aan ongebreidelde concurrentie.
Een verslag van deze bijeenkomst treft u hier aan.

2000-2002 : NIEUWE PERIODE VAN INSTABILITEIT OP DE VERZEKERINGSMARKTEN
Wederom zijn de verzekeringsmarkten geconfronteerd met aanzienlijke verliezen.
Aangezien onze vennootschappen zowel in Nederland als in België door Underwriters van de Lloyd’s verzekeringsmarkt zijn aangesteld teneinde hen te vertegenwoordigen bij het onderschrijven van moeilijke risico’s tegen adequate premie, mogen wij ons verheugen in een gestage groei.
Voor onze volmacht namens Lloyd’s Underwriters kunnen wij de verzekeringsmakelaars van dienst zijn op basis van :
• uitmuntende voorwaarden
• adequate premiestelling

Alles natuurlijk mits deskundige informatieverstrekking door de verzekeringsmakelaars.

2002 : DE OVERSTAP NAAR EEN NIEUWE NAAM
Omdat bij de kleinzoon van de heer B. van Ommen, de huidige directeur H.B. van Ommen, de oude naam Eurolloyd zeer aansprak, is de naam Eurolloyd vastgelegd in de analen van het toen beroemde Jaarboek voor het Verzekeringswezen van De Bruijn te Den Haag. Ondermeer in de edities 1972/1973/1974 treft u de naam Eurolloyd aan onder de rubriek "niet meer werkzame verzekeringsmaatschappijen".

Nu de Europese Economische Gemeenschap opgevolgd door de Europese Unie (EU) en de Europese valuta de Euro voor alle ingezetenen van grote en blijvende betekenis is, achtte onze directie het tijd voor herintroductie van de naam Eurolloyd.

De keuze voor hergebruik van de 'oude' naam Eurolloyd was dus niet alleen vanzelfsprekend, maar ligt ook in de lijn van de beoogde toekomst van de onderneming. Zij past uitstekend bij de internationale aspiraties van onze doelstellingen. Daarbij is het van het grootste beland dat de consument bereikt kan worden via marketing en media.

Ook voor de verzekeringsmakelaars waarmee wij samenwerken is het van belang dat de consument in staat is te refereren aan een naam en een product waarvan hij via krant, radio of televisie kennis heeft genomen.
Immers : een product waar vraag naar is verkoopt beter dan een product waarmee de consument in het geheel niet bekend is.

De naam van onze vennootschap in Amsterdam was Lugt Sobbe & Co. B.V.
De naam van onze vennootschap in Antwerpen was LSC/Van Ommen N.V. afgeleid van Lugt Sobbe & CO.

Deze namen zijn echter veel en veel te lastig voor de consument om zich nog te kunnen herinneren bij zijn gesprekken met de assurantiemakelaar.
In 1998 zijn wij gestart met de voorbereiding van de voorgenomen naamswijziging.

Uit onderzoek bleek ons echter dat de naam Eurolloyd door derden was aangewend teneinde op te treden als verzekeringsmaatschappij waarbij verzekeringsovereenkomsten werden afgesloten zonder dat daarvoor de vereiste vergunningen waren afgegeven.
Helaas heeft het ons enige jaren van procederen gekost alvorens men bereid was de activiteiten onder die naam op te geven. Thans is dit alles achter de rug en is de naamswijziging een feit.

Verdwijnt de naam Lugt Sobbe helemaal uit de verzekeringsmarkt ?
Neen, de naam Lugt Sobbe & Co. B.V. zal niet geheel verdwijnen. Lugt Sobbe & Co blijft de naam van onze holdingmaatschappij.